Home Releases 2020, №4 (40)

M. N. Katkov on Female Education in the Russian Empire

History of Russia: from ancient times to 1917 , UDC: 37.01-055.2(47+57)"18" DOI: 10.25688/2076-9105.2020.40.4.04

Authors

  • Bezina Elizaveta Aleksandrovna Postgraduate of the Department of History of Russia, Moscow City University. E-mail: lizagrib@mail.ru

How to link insert

Bezina, E. A. (2020). M. N. Katkov on Female Education in the Russian Empire Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №4 (40), 41-49. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2020.40.4.04
References
1. Karchenkova T. A. Zhenskij vopros v rossijskoj publicistike vtoroj poloviny' XIX v.: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. Omsk, 2004. 24 s.
2. Katkov M. N. E'nergiya predpriimchivosti: E'konomika. Obrazovanie. Pis'ma // M. N. Katkov. Sobr. soch.: v 6 t. T. 5. SPb.: Rostok, 2012. 735 s.
3. Koltochixina A. A. Rol' obshhestva i rossijskoj intelligencii v stanovlenii vy'sshego zhenskogo obrazovaniya v Rossii // Nauchny'e issledovaniya i razrabotki molody'x ucheny'x. 2015. № 5. S. 31-40.
4. Lixacheva E. O. Materialy' dlya istorii zhenskogo obrazovaniya v Rossii (1856­1880). SPb.: Tip. M. M. Stasyulevicha, 1899. 887 s.
5. Lyubzhin A. I. Klassicheskaya shkola: mnimy'j proval? // Voprosy' obrazovaniya.
6. № 4. S. 253-255.
7. Moskovskie vedomosti 1865 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1897. № 254. S. 735-737.
8. Moskovskie vedomosti 1866 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1897. № 9. S. 24-26.
9. Moskovskie vedomosti 1867 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1897. № 233B. S. 609-610.
10. Moskovskie vedomosti 1869 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1897. № 189. S. 557-559.
11. Moskovskie vedomosti 1872 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1897. № 165A. S. 415-417.
12. Moskovskie vedomosti 1873 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1897. № 220. S. 645-653.
13. Moskovskie vedomosti 1874 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1897. № 50. S. 131-135.
14. Moskovskie vedomosti 1875 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1897. № 45B. S. 107-109.
15. Moskovskie vedomosti 1879 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1898. № 78B. S. 155.
16. Moskovskie vedomosti 1881 g. // Sobranie peredovy'x statej Moskovskix vedomostej / M. N. Katkov. M.: Izd. S. P. Katkovoj, 1898. № 150. S. 274.
17. Perevalova E. V. Voprosy' zhenskogo vy'sshego obrazovaniya v otechestvennoj presse 1860-1880-x gg. (Na materiale gazety' «Moskovskie vedomosti»). Vy'sshee obra-zovanie v Rossii. № 4. 2015. S. 136-142.
Download file .pdf 231.57 kb