Home Releases 2020, №4 (40)

Repression of Moscow's Pedagogical Intelligentsia in the German NKVD Operation of 1937-1938

The newest history of Russia , UDC: 94:323.28(470-25)"1937/1938" DOI: 10.25688/2076-9105.2020.40.4.05
References
1. Butovskij poligon. 1937-1938 gg. Kniga Pamjati zhertv politicheskix repressij. Vy'p. 8. M.: Al'zo, 2004. 400 s.
2. Vatlin A. Yu. «Nu i nechist'»: nemeczkaja operaciya NKVD v Moskve i Moskovskoj oblasti 1936-1941 gg. M.: ROSSPE'N, 2012. 341 s.
3. Musienko N. S., Vatlin A. Yu. Repressirovannaya shkola. Istoriya nemeczkoj shkoly' im. Karla Libknexta v Moskve, 1924-1938. M.: Politicheskaya e'nciklopediya, 2014. 240 s.
4. Set' uchrezhdenij narodnogo obrazovaniya Moskovskoj gubernii. M.: MONO,
5. 366 c.
6. Stammberger G., Peschke M. Gut angekommen — Moskau. Das Exil der Gabriele Stammberger 1932-1954. Berlin: Basisdruck Verlag, 1999. 472 s.
Download file .pdf 281.71 kb