Home Releases 2019, №3 (35)

Review of the book: T. V. Antonova. Thorns and Stars of the Unique Russian Book Publisher N. P. Polyakov. Essays on Life and Educational Activities. M.: Komkniga, 2017. 238 p.

Criticism. Reviews. Publicism , UDC: 94(47)"17/1917" DOI: 10.25688/2076-9105.2019.35.3.12

Authors

  • Isakov Vladimir Alekseevich Doctor of History, full professor of all-university History department, MCU (isakov-va@yandex.ru).

How to link insert

Isakov, V. A. (2019). Review of the book: T. V. Antonova. Thorns and Stars of the Unique Russian Book Publisher N. P. Polyakov. Essays on Life and Educational Activities. M.: Komkniga, 2017. 238 p. Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 98-106. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2019.35.3.12
References
1. Revolyucionnyj zagovor socialistov v Rossii: genezis, sut', posledstviya // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «Istoricheskie nauki». 2013. № 1 (11). S. 39-49.
2. TkachevP. N. O pol'ze filosofii («Filosofskie e'tyudy» A. A. Kozlova. Ch. 1. S.-Peter-burg. - «Opyt kriticheskogo issledovaniya osnovonachal pozitivnoj filosofii» V. Lesevicha. S.-Peterburg, 1877) // P. N. Tkachev. Sochineniya: v 2 t. M.: Mysl', 1976. T. 2. 645 s.
Download file .pdf 186.33 kb