Home Releases 2016, №1 (21)

Thracian Silver Rhyton with Gilding from Bulgaria

General history
References
1. Berchu D. Daki. Drevnij narod Karpat i Dunaya. M.: Centrpoligraf, 2008. 192 s.
2. Klady frakijcev. Katalog vy'stavki. Arxeologicheskij muzej. Varna, 20 maya -20 sentyabrya 2006 g. Varna: Slavena, 2006. 152 s.
3. Nikulicze 'I.T. Severny'e frakijczy' v VI-I vv. do n. e'. Kishinev: Shtiincza, 1987.
4. 270 s.
5. Frakijskij klad iz Rogozena / Iv. Marazov. Sofiya: Balkan, 1986. 64 s.
6. Frakijskoe zoloto iz Bolgarii. Ozhivshie legendy'. M.: Kuchkovo pole, 2013. 360 s.
7. Vasilev V.P. Bronzove s"dove ot nekropola pri Trebenishhe. Izsledvaniya v"rxu antichnoto metaloobrabotvane // Vasilev V.P. Razkopki i prouchvaniya (RP). Kn. XIX. Sofiya: Izdatelstvo na BAN, 1988. 124 s.
8. Gocheva Zl. Zaveshhano ot trakite. Sofiya: Otechestvo, 1987. 112 s.
9. Kitov G. Panagyurskoto s"krovishhe. Varna: Slavena, 2006. 127 s.
10. Marazov Iv. Ritonite v drevna Trakiya. Soiya: B"lgarski xudozhnik, 1978. 179 s.
11. Marazov Iv. S"krovishheto ot Yakimovo. Sofiya: B"lgarski xudozhnik, 1979. 91 s.
12. Trakijski legendi / A.N. Fol, I.J. Venedikov, I.R. Marazov, D.P. Popov. Sofiya: Nauka i izkustvo, 1981. 171 s.
13. Trakijskoto s"krovishhe ot Rogozen / A.N. Fol, i kol. Sofiya: Izdatelstvo na BAN,
14. 160 s.
15. Czoncheva M. Xudozhestvenoto nasledstvo na trakijskite zemi. Sofiya: Nauka
16. i izkustvo, 1971. 289 s.
17. Fol A., Marazov Iv. Thrace and the Thracians. London: Cassel, 1977. 160 p.
18. Katalog nalaza iz nekropole kod Trebenista / Lj. B. Popovic. Narodni Muzej. Beograd. Antika I. Beograd, 1956. 127 s. i Tabl.
19. Novi Pazar. Ilirsko-grcki nalaz / D, Mano-Zisi, Lj. B. Popovic. Narodni Muzej. Beograd. Beograd, 1969. 132 s. i Tabl.
20. Thracians legends / A. Fol, Iv. Venedikov, Iv. Marazov, D. Popov. Soia press,
21. 144 p.
Download file .pdf 632.91 kb