Home Releases 2015, №4 (20)

The financial Profit of Moscow Bourgeoisie during the First World War in 1914-1917

History of Russia: from ancient times to 1917
References
1. Obzor dokumentov / Pod red. V.A. Nevzorova. M.: Izd-vo CGAM, 1968. 335 s.
2. 2. Izvestiya Obshhestva zavodchikov i fabrikantov i fabrikantov Moskovskogo promy'shlennogo rajona. 1915. № 5.
3. 2a. Izvestiya Obshhestva zavodchikov i fabrikantov i fabrikantov Moskovskogo promy'shlennogo rajona. 1916. № 7.
4. 2b. Izvestiya Obshhestva zavodchikov i fabrikantov i fabrikantov Moskovskogo promy'shlennogo rajona. 1916. № 10.
5. 3. Lavery'chev V.Ya. Monopolisticheskij kapital v tekstil'noj promy'shlennosti Rossii (1900-1917 gg.). M.: MGU, 1963. 423 s.
6. 4. Pazhitnov K.A. Ocherki istorii tekstil'noj promy'shlennosti dorevolyucionnoj Rossii. Sherstyanaya promy'shlennost'. M.: AN SSSR, 1955. 247 s.
7. 5. PanfilovaA.M. Istoriya zavoda «Krasny'j Bogaty'r'». M.: MGU, 1956. 128 s.
8. 6. Sidorov A.L. Finansovoe polozhenie Rossii v gody' Pervoj mirovoj vojny' (1914­1917). M.: Izd-vo AN SSSR, 1960. 579 s.
Download file .pdf 258.97 kb