Home Releases 2016, №3 (23)

The Church Slavonic Eulogy of St. Onuphrius the Great

General history

Authors

  • Voytenko Anton Anatolievich Ph.D. (History), senior researcher, Centre of Egyptological Studies of Russian Academy of Sciences (cesras@cesras.ru).

How to link insert

Voytenko, A. A. (2016). The Church Slavonic Eulogy of St. Onuphrius the Great Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №3 (23),
References
1. Vojtenko A.A. Grecheskie redakcii Zhitiya sv. Onufriya Velikogo i arxiv o. Zhozefa Paramelya // Vestnik PSTGU. II: Istoriya. Istoriya Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. M., 2015. Vy'p. 4 (65). S. 37-49.
2. Mejendorf I., prot. Istoriya Cerkvi i vostochno-xristianskaya mistika. M.: Institut DI-DIK, PSTGU, 2000. 576 s.
3. Sreznevskij I.I. Materialy' dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis'menny'm pamyatnikam. SPb.: Izdanie otdeleniya russkogo yazy'ka i slovesnosti Imperatorskoj akademii nauk. 1893. T. 1 (A - K). 1420 stb. + 49 s.
4. Sreznevskij I.I. Materialy' dlya slovarya drevnerusskogo yazy'ka po pis'menny'm pamyatnikam. SPb.: Izdanie otdeleniya russkogo yazy'ka i slovesnosti Imperatorskoj
5. akademii nauk. 1902. T. 2 (L - P). 1902 stb.
6. Fedotov G. Svyaty'e Drevnej Rusi. M.: Moskovskij rabochij, 1991. 269 s.
7. Lampe G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford: The Clarendon Press, 1961. 1557 p.
8. Miklosich Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobona: Guilelmus Braumueller, 1862-1865. 1171 p.
Download file .pdf 270.52 kb