Home Releases 2021, №2 (42)

Participation of Moscow inDustrial Enterprises in the Creation of Monopoly Associations during the Economic Crisis of 1900-1903

History of Russia: from ancient times to 1917 , UDC: 338.45+338.124.4"1900/1903" DOI: 10.25688/20-76-9105.2021.42.2.06

Authors

  • Sergovantsev Denis Nikolaevich Ph. D. (History), Docent of the Department of Russian History, Moscow Pedagogical State University. E-mail: sergovancev@yandex.ru

How to link insert

Sergovantsev, D. N. (2021). Participation of Moscow inDustrial Enterprises in the Creation of Monopoly Associations during the Economic Crisis of 1900-1903 Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №2 (42), 58-69. https://doi.org/10.25688/20-76-9105.2021.42.2.06
References
1. Bovykin V. I. Zarozhdenie finansovogo kapitala v Rossii. M.: Izd-vo MGU, 1967. 295 s.
2. Bovykin V. I. Formirovanie finansovogo kapitala v Rossii. Konecz XIX v. -1908 g. / otv. red. d-r ist. nauk V. Ya. Lavery'chev; Akademiya nauk SSSR. Institut istorii SSSR. M.: Nauka, 1984. 287 s.
3. Kafengauz L. B. Sindikaty' v russkoj zheleznoj promyshlennosti. M.: Tip. t-va I. D. Sy'tina, 1910. 268 s.
4. Netesin Yu. N. Sindikaty «Gvozd'» i «Provoloka» (1903-1914 gg.) // Isto-richeskie zapiski. 1961. T. 70. S. 113-146.
5. Panfilova A. M. Istoriya zavoda «Krasny'j bogatyY» (1887-1925 gg.). M.: Izd-vo
6. Mosk. un-ta, 1958. 227 s.
7. Spisok fabrik i zavodov Evropejskoj Rossii. SPb.: Tip. V. Kirshbauma, 1903. 839 s.
Download file .pdf 238.47 kb