Home Releases 2020, №3 (39)

Alexey Tsereteli's «Russian Opera» on the Berlin Stage (1908)

History of Russia: from ancient times to 1917 , UDC: 94(47)"17/1917" DOI: 10.25688/2076-9105.2020.39.3.01
References
1. Zbrueva E. I. Kratkij ocherk xudozhestvennoj deyatel'nosti, sostavlenny'j po materialam periodicheskoj pressy' i lichnyin vospominaniyam peviczy'. M.: Rus. teatral'noe o-vo, 1925. 32 s.
2. Keldy'sh Yu. V. Ocherki i issledovaniya po istorii russkoj muzy'ki. M.: Sov. kompozitor, 1978. 511 s.
3. Poxitonov D. I. Iz proshlogo russkoj opery'. L.: Vseros. teatr. o-vo. Leningr. otd-nie, 1949. 264 s.
4. Stark E'. A. (Zigfrid). Peterburgskaya opera i ee mastera. 1890-1910. L.; M.: Iskusstvo, 1940. 269 s.
5. Figner M. I. Moi vospominaniya. SPb.: T-vo R. Golike i A. Vil'borg, 1912. 46 s.
6. Bie O. Die Oper. Berlin: Fischer, 1913. 571 s.
Download file .pdf 268.57 kb