Home Releases 2020, №1 (37)

Features of Formation and Development of Geology as a Scientific Branch of Knowledge in Russia of the XIX Century

History of Russia: from ancient times to 1917 , UDC: 94 (47) «17/1917» DOI: 10.25688/2076-9105.2020.37.1.03

Authors

  • Kamenskaya Olga Yurievna Postgraduate of National History Department, Institute of Humanities, Moscow City University. E-mail: kamenskayao@mgpu.ru

How to link insert

Kamenskaya, O. Y. (2020). Features of Formation and Development of Geology as a Scientific Branch of Knowledge in Russia of the XIX Century Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №1 (37), 27-31. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2020.37.1.03
References
1. Vy'soczkij B. P. Problemy' istorii i metodologii geologicheskix nauk. M.: Nedra, 1977. 280 s.
2. Gordeev D. I. Istoriya geologicheskix nauk. T. 1. M.: Izd-vo MGU, 1967. 316 s.
3. Islamov O. I. Zarozhdenie i razvitie geologicheskix znanij v Srednej Azii s drevne­jshix vremen do nachala XIX stoletiya: avtoref. dis. ... d-ra ist. nauk. M.: Izd-vo MGU, 1961. 42 s.
4. Kleopov I. L. Geologicheskij komitet 1882-1929 gg. Istoriya geologii v Rossii. M.: Nauka, 1964. 176 s.
5. Kruf I. V. Razvitie obshhenauchnyx osnovanij geologii: istoriko-teoreticheskie ocherki. M.: Nauka, 1988. 240 s.
6. Frolov V. T. Nauka geologiya: filosofskij analiz. M.: Izd-vo MGU, 2004. 128 s.
7. Xain V. E. Osnovnye problemy' sovremennoj geologii. M.: Nauch. mir, 2003. 348 s.
8. Xain V. E., Ryabuxin A. G. Istoriya i metodologiya geologicheskix nauk. M.: Izd-vo MGU, 2004. 258 s.
9. ShatskijN. S., Yanshin A. L. Portrety' geologov. M.: Nauka, 1986. 302 s.
Download file .pdf 261.19 kb