Home Releases 2019, №1 (33)

The Development of Higher Education for Women in the Late XIX – Early XX Centuries: the Example of the Courses of Gerier

History of Russia: from ancient times to 1917 , UDC: 37 (09) DOI: 10.25688/2076-9105.2019.33.1.03

Authors

  • Kulikova Tatiana Nikolaevna Postgraduate of the department of History of Russia, Moscow City University. E-mail: rs81@mail.ru

How to link insert

Kulikova, T. N. (2019). The Development of Higher Education for Women in the Late XIX – Early XX Centuries: the Example of the Courses of Gerier Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №1 (33), 22-29. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2019.33.1.03
References
1. Zakry'tie Vy'sshix zhenskix kursov professora V. I. Ger'e v Moskve // Vsemirnaya illyustraciya. 1888. T. 39. № 26. S. 515-516.
2. Ivanov A. E. Vy'sshaya shkola Rossii v konce XIX - nachale XX veka. M.: Akade-miya nauk SSSR, Institut istorii SSSR, 1991. 392 s.
3. Molody'x N. I. Moskovskie vy'sshie zhenskie kursy' 1900 g. // Sovetskaya peda-gogika. 1941. № 5. S. 80-91.
4. E'venchik S. L. Vy'sshie zhenskie kursy' v Moskve // Opy't podgotovki pedago-gicheskix kadrov v dorevolyucionnoj Rossii i v SSSR: sb. statej. M.: MGPI im. V. I. Lenina, 1972. S. 4-99
Download file .pdf 310.89 kb